Zasady i warunki korzystania ze strony internetowej Buslead.pl

§ 1 : Postanowienia ogólne

Przedmiotem „Zasad i warunków korzystania ze strony internetowej” są uwarunkowania prawne korzystania z serwisu Buslead.pl przez „Użytkownika”.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków i zasad przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej. Użytkowanie strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków i zgodą na ich przestrzeganie.
W przypadku braku zgody w kwestii niniejszych warunków, prosimy o nie korzystanie ze Strony Internetowej.
Buslead.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie zawartości niniejszych „Zasad i warunków korzystania ze strony internetowej”.

§ 2 : Definicje

Niniejsze definicje będą wykorzystywane w dalszej części „Zasad i warunków”:
Użytkownik : każda osoba używająca strony internetowej Buslead.pl lub jakiejkolwiek z usług przez nią oferowanych.

Strona Internetowa (w skrócie : Strona) : strona internetowa Buslead.pl.
Serwis: wszelkie usługi oferowane przez markę Buslead.

Dane osobowe: wszelkie dane przesłane przez Użytkownika poprzez stronę internetową.

Członek: każdy użytkownik staje się członkiem po utworzeniu konta na stronie Buslead.pl.

Login i hasło: informacje potrzebne do identyfikacji Użytkownika na stronie internetowej. Login i hasło pozwalają Użytkownikowi uzyskać dostęp do usług oferowanych dla Członków. Hasło jest tajne.

Właściciele Strony: firma NEOTRAVEL posiadająca markę handlową Buslead oraz stronę internetową Buslead.pl

§ 3 : Dostęp do usług

Strona Internetowa pozwala Użytkownikowi uzyskać darmowy dostęp do następujących usług :

•    Pośredniczenie w kontakcie między klientem a firmą przewozową
•    Umieszczenie danych przewoźnika w katalogu przewoźników dostępnym na stronie

Strona jest dostępna za darmo z każdej lokalizacji oraz dla każdego Użytkownika mającego dostęp do Internetu. Buslead.pl nie odpowiada za koszty niezbędne do połączenia się z serwisem (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dostęp do Internetu itp.).

Buslead.pl dokłada wszelkich możliwych starań aby zapewnić bezproblemowy dostęp do wysokiej jakości oferowanych usług. Usługi te dotyczą wyłącznie środków, które oferuje Strona. Buslead.pl nie gwarantuje uzyskania rezultatów.
NEOTRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za problemy z funkcjonowaniem Strony Internetowej lub Serwisu Buslead.pl wynikające z przyczyn losowych i niezależnych od Buslead.pl.

Dostęp do Serwisu może w każdym momencie, bez ostrzeżenia, podlegać : przerwom w dostępie, zawieszeniu, modyfikacjom zawartości z powodów napraw, konserwacji strony internetowej bądź jakichkolwiek innych powodów. Użytkownik nie może żądać żadnego odszkodowania z powodów przerw w działaniu, zawieszeniu bądź modyfikacji działania Serwisu.
Użytkownik ma możliwość kontaktu z Buslead.pl meilowo wysyłając email na : pl@buslead.com

§ 4 : Własność intelektualna

Marka, logo, wszelkie znaki handlowe oraz cała zawartość Strony znajduje się pod ochroną praw autorskich oraz Code de la propriété intellectuelle (francuskie prawo do własności intelektualnej, numer 92-597 z 1 lipca 1992)..

Zakazuje się jakiejkolwiek reprodukcji, publikacji czy kopiowiania zawartości strony przez Użytkownika.

Użytkownik może używać zawartości Strony wyłącznie w celach prywatnych.

Użytkowanie zawartości strony w celach handlowych jest zabronione.

Wszelkie informacje umieszczone na Stronie przez Użytkowników nie podlegają odpowiedzialności Buslead. Użytkownik zobowiązuję się nie umieszczać na Stronie zawartości mogącej zaszkodzić osobom trzecim. Wszelkie dochodzenia prawne osób trzecich dotyczące zawartości zamieszczonej na Stronie przez Użytkownika podlegają wyłącznie odpowiedzialności Użytkowników.

Zawartość umieszczona na stronie przez Użytkownika może zostać w każdym momencie, bez podania przyczyny, usunięta bądź zmodyfikowana przez Właścicieli Strony. Użytkownik nie otrzymuje uzasadnienia decyzji Właścicieli Strony ani uprzedzenia przed usunięciem bądź modyfikacją zamieszczonej przez niego zawartości.

§ 5 : Odpowiedzialność Właścicieli Strony

Źródła informacji na stronie są uważanie za rzetelne. Jednakże, Właściciele Strony zastrzegają sobie brak gwarancji rzetelności zamieszczanych informacji. Informacje na stronie stanowią wartość informacyjną, nie ofertę handlową. Z tego powodu, Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za używanie w/w informacji oraz zawartości Strony.

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła dostępu. Rozpowszechnianie swojego hasła dostępu, w każdej formie, jest zabronione. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za używanie swojego loginu i hasła.

Wszelkie działania Użytkownika na Stronie mające wpływ w sposób bezpośredni bądź pośredni na straty Właścicieli Strony będą podlegały opłatom (indemnizacji strat) na korzyść Właścicieli Strony.

Właściciele Strony będą dokładać wszelkich starań aby zagwarantować jak najwyższe bezpieczeństwo i prywatność danych podczas używania Strony. Jednakże, strona nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa i prywatności wprowadzanych danych.

Właściciele Strony nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia przypadkowe, niemożliwe do przewidzenia, wynikające z zaniedbań Użytkowników oraz wynikające z działań osób trzecich.

§ 6 : Zmiany w „Zasadach i warunkach…”

Właściciele Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany powyższych warunków użytkowania w każdym momencie, bez podania przyczyny. Nie mają obowiązku informować Użytkowników o zmianie postanowień w/w warunków użytkowania. Brak pisemnej niezgody na zmiany w Warunkach jest równoznaczny z jej akceptacją. W razie niezgody na zmiany w Warunkach Właściciele zastrzegają sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika i pozbawienia go dostępu do oferowanych usług.

§ 7: Czas trwania

Czas trwania „Zasad i warunków...” jest nieokreślony. „Zasady i warunki…” obowiązują Użytkownika od pierwszego użycia Serwisu.

§ 8 : Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Powyższe „Zasady i warunki…” podlegają pod prawo francuskie. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporów między stronami wyłącznie trybunał handlowy w Nanterre jest uprawniony do rozstrzygnięcia sporu. Wszelkie reklamacje będą rozstrzygane w ustawowym czasie.

Aktualizacja z dnia 01/04/2016

© Buslead ™ - Marka handlowa firmy NEOTRAVEL